امور بیمه تامین اجتماعی :

 

ایجاد لیست کارگاهی و ارسال لیست ماهیانه حقوق کارکنان و مدیران

ارسال و دریافت لیست بیمه اختیاری

ساخت نام کاربری جهت دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی

 

سایر اطلاعات کلیدی برای ارسال بیمه تامین اجتماعی

http://www.tamin.ir/News/Archive?catid=2&bcode=BIMESHODEGAN&type=News

 

 

امور بیمه سلامت :

 

ثبت نام و پیگیری دریافت بیمه سلامت و بیمه ایرانیان

 

اطلاعات و پرسش و پاسخ درمورد بیمه سلامت :

http://ihio.gov.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=5ccee2f4-c308-4f1c-aa85-972bcba29416

 

 

 

امور بیمه کارگران :

 

ثبت و پیگیری دریافت بیمه کارگران

 

http://samanehrefah.ir/sara/helpKargaran.pdf