امور ثبت و خرید کارت مترو :

 

  • ثبت نام کارت مترو و اتوبوس مخصوص دارندگان کارت منزلت

  • ثبت نام کارت مترو مخصوص دانشجویان

  • ثبت نام کارت مترو مخصوص ایثارگران